Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Giriş
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
      I -  KURULUŞ 
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı İstanbul Hükümetince 1845 yılında Polis adıyla kurulan 1908 yılında Emn.Umum Md. olan teşkilat içinde 1915 yılında Ecanip Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 06.11.2000 tarih ve 2000/1658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, o güne kadar 4 Şubeli bir Daire Başkanlığı iken, bu karara istinaden çıkartılan 09.07.2001 tarih ve 2001/39 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre yürütülen Emniyet Genel Müdürlüğü Norm Kadro Çalışması uyarınca 14.10.2003 tarihli “Emniyet Genel Müdürlüğü Norm Kadro Fihristi” oluşturulmuş, bu çerçevede Bakanlık Makamının 29.10.2003 tarihli olurları ile 7 Şube Müdürlüğü ve Başkanlığa doğrudan bağlı 3 Büro Amirliği ile faaliyetlerine devam etmiştir.
Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 28.05.2010 tarih ve 2010/421 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Pasaport Şube Müdürlüğü Pasaport Dairesi Başkanlığına dönüştürülmüştür. 
Pasaport Şube Müdürlüğünün Pasaport Dairesi Başkanlığına dönüştürülmesinin ardından Daire Başkanlığı 26.08.2010 tarihli Bakanlık Makamının olurları ile;
1-     İdari Büro Amirliği,
2-     Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğü  
3-     Hudut İhtilafları Şube Müdürlüğü,
4-     Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü,
5-     İltica Göç Vatandaşlık Şube Müdürlüğü,
6-     Yabancılar Şube Müdürlüğü,
7-     Yasa Dışı Göç ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü,
8-     Sınır Dışı İşlemleri Şube Müdürlüğü,
9-     Çalışma İzinleri Şube Müdürlüğü,
10-    Vize Şube Müdürlüğü,
olmak üzere yeniden yapılanmıştır.
Dairenin yeni yapılanmasına paralel olarak 20.12.2010 tarihli Bakanlık Makamının olurları ile Taşra uzantısında birlikte hizmet vermekte olan Pasaport-Yabancılar Şube Müdürlükleri kapatılarak 81 İlde “Yabancılar Şube Müdürlüğü” ve “Pasaport Şube Müdürlüğü” olarak yeniden ayrı ayrı yapılandırılmıştır.
İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şube Müdürlüğünün kuruluşu ise İdari Büro Amirliği, İkamet ve Öğrenci Büro Amirliği, Çalışma Büro Amirliği, Vatandaşlık ve Göçmen Büro Amirliği, İltica Büro Amirliği, Yasa Dışı Göç ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği, Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Göndereme Merkezleri Büro Amirliği, ve İşlemler ve Dosya Tetkik Büro Amirliğinden oluşmaktadır.
 
 
İl Emniyet Müdürlükleri kuruluşunda yukarıdaki bürolara ilave olarak, Kara sınırı bulunan illerde (Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van. Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Edirne, Kırklareli)  Yabancılar Şube Müdürlüğü bünyesinde “Hudut Büro Amirlikleri” hizmet vermektedir.
Ayrıca sadece Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü bünyesinde “Mülteci Barınma Merkezi Büro Amirliği” hizmet vermektedir. İlçe yapılanmasında ise (kurulu bulunan ilçelerde) “Yabancılar Büro Amirliklerince” hizmet verilmektedir.
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı’nın hizmet alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 
1)        Yabancıların her türlü vize, ikamet, çalışma, seyahat, ilmi araştırma, inceleme, kazı ve öğrenimleriyle diplomatik misyon üyeleri ve konsolosluk mensuplarına uygulanacak işlemleri yürütülmek,
2)        Hudut kapılarının açılması, kapatılması, denetimi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek,
3)        Çeşitli ülkelerden yasal veya yasal olmayan yollardan yurdumuza gelerek sığınma veya iltica talebinde bulunan yabancıların taleplerini sonuçlandırmak,
4)        Yurdumuza göçmen olarak gelmek isteyen Türk soylu olan veya Türk Kültürüne bağlı yabancıların göçmenlik taleplerini sonuçlandırmak,
5)        Yabancıların vatandaşlığa alınmalarıyla ilgili arşiv araştırmalarını yapmak,
6)        Olağanüstü hal ve savaş durumu ile kriz dönemi için mülteci ve sığınmacı nakil, kontrol ve barındırma planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
7)         Olağanüstü durumlarda yabancıların giriş ve çıkışları ile, ikamet ve seyahatlerinin tahdidine ilişkin enterne planının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
8)        Olağanüstü durumlarda hudut kapılarında alınacak tedbirlerle ilgili hususların uygulanmasını sağlamak,
9)        Mülteci misafirhaneleri, yabancı toplama merkezleri ile hudut kapılarının işleyişlerine ilişkin tetkik ve incelemeler yapmak, tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve önerilerde bulunmak,
10)    Hudut işaretlerinin kontrolü, bakımı, onarımı, yenilenmesi ve yerlerine dikilmesi ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
11)    Hudutlarda anlaşmazlık konusu olan noktaların mevcut harita, tarif ve nokta protokollerine göre Hudutların yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) ile ilgili protokollerin uygulanması ve yapılacak protokollerin hazırlık çalışmalarına katılmak,
12)    Komşu ülkelerle imzalanmış olan antlaşma ve protokollerde öngörülen hükümler çerçevesinde hudutta ve hudut bölgelerinde meydana gelen hudut olaylarını önlenmek ve çözümlemek,
13)    Hudut ve hududa yakın bölgelerde, harita alımı, zirai mücadele ve kadastro amaçları ile yapılacak uçuşların mevcut protokol ve tespit edilecek usul ve şartlar içerisinde yapılmasını sağlamak,
14)    Hududu teşkil eden veya kat eden sulardan müştereken istifade etmek amacıyla kıyılarda yapılacak tesisler hakkında görüş bildirmek,
15)    Yüksek, Daimi ve Merkezi Karma Hudut Komisyonlarının toplantıları ile ilgili hazırlık çalışmaları ile toplantılar sonunda alınan kararlar ve imzalanan protokolleri uygulamak,
16)    Hudut Makamlarınca halledilemeyen olayların Yüksek, Daimi ve Merkezi Karma Hudut Komisyonlarına intikalini sağlanmak,
17)    Ülkelerle imzalanmış bulunan antlaşma ve protokollerde öngörülen hükümleri uygulamak,
18)    Ülkemize giriş-çıkış yaparken ya da ülke içinde illegal konumda yakalanan yasadışı göçmenlerin sınır dışı işlemlerini tamamlamak üzere Taşra birimlerinin yönlendirmek, gerektiğinde ilgili ülke makamları ile koordinasyonu sağlanmak,
19)    Ülkemizin karşılıklı olarak imzaladığı Geri Kabul Anlaşmaları’nda üstlenilen görevleri yerine getirmek üzere Taşra birimlerini yönlendirmek,
20)    Yasa dışı göçün önlenmesine yönelik olarak taşra birimlerinin yürüteceği çalışmaların yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası haber alma mekanizmalarından edinilen bilgileri taşra birimlerine aktararak gerekli bilgi toplama ve operasyonel çalışmaları değerlendirilmek. Ülkemizin güvenlik birimlerinin yasa dışı göç konusundaki verilerin derlenmesi ve analiz-değerlendirmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
21)    Yasa dışı göçün önlenmesine yönelik uluslararası çalışmalara katılarak, gerektiğinde uluslararası faaliyetlere ön olmak, ikili işbirliği çalışmalarını yapmak, bu çalışmalar kapsamında taşra birimlerini talimatlandırmak,
22)    Yabancılara ilişkin insan ticaretinin önlenmesine yönelik işlemleri yürütmek,
23)    Ülkemizin AB Müktesebatının Adalet ve İçişleri alanında, (İltica, Göç, Dış Sınırlar ve Schengen bölümünde) Daire görev alanına girenlerinin Ulusal Program’da taahhüt edilen çerçeve dahilinde yürütülmesini ve gereken çalışmaların Taşra birimleri ile koordinesini sağlamak,
24)    Başkanlığın hizmet alanlarında değişen bilgi işlem teknolojilerine uygun yazılım, donanım ve ilgili diğer araç ve gereci temin, tespit ve tedarik etmek,
25)    Personelin ve taşra birimlerinin yetiştirilmesi, iç verimliliğin arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitim planları hazırlamak, bu planların uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,
26)    Daire hizmetlerinde etkililik ve verimliliğin artırılması amacıyla personelin yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmesi, bilgi ve görgülerini arttırabilmesi, staj ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin ilgili birimlerle koordine edilerek uygulamasını sağlamak,
27)    Görev alanı ile ilgili bakanlıkça belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına esas olmak üzere; uluslararası gelişmeleri her türlü yayın, araştırma, bilimsel çalışmaları, raporları, seminer, sempozyum, kurs ve toplantıları izlemek, gerektiğinde katılım sağlamak,
28)    Dairenin görev alanı ile ilgili konularda; uygulamalara etkisi olabilecek ulusal ve uluslararası mevzuatı ve yargı kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, gerçek- tüzel kişiler tarafından hazırlanan raporları izlemek ve değerlendirmek,
29)    İhtiyaç duyulan konularda uygulamada etkinliği artırmak amacıyla analiz, bilimsel araştırma, rapor değerlendirme çalışmaları ve benzeri etkinlikleri yapmak veya yaptırmak,
30)    İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Genel Müdürlük birimleri ile koordine ve işbirliği içinde Başkanlığa bağlı birimlerce bu görevlerin yerine getirilmesi için genelge ve talimatlar hazırlamak ve iller arasında koordinasyonu sağlamak,
31)    Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan projelerin uygulanmasında görevli olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve yürütülen projelerin uygulanmasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
32)    Görev alanı ile ilgili veri, bilgi ve belgeleri toplamak, Dairenin, istatistiklerini oluşturmak ve paylaşılması gereken verileri ilgili kurumlara iletmek,
33)    Görev alanı ile ilgili olarak Uluslararası İlişkiler, Güvenlik İşbirliği Anlaşmaları ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarına esas olmak üzere gerekli projeleri hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere iletmek. Bu kapsamda uygun görülecek projeleri doğrudan uygulamak ya da uygulayan ilgili birimleri desteklemek,
34)    Projelerde ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde görev alacak personelin görev öncesi gerekli eğitimlerini yapmak ya da yaptırmak,
35)    Dairenin web sayfasını hazırlamak yönetmek ve güncellemek,
36)    09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı bilgi edinme Hakkı Kanunu uyarınca posta ya da elektronik ortamda yapılan başvuruları cevaplandırmak.
37)    Daire Bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve dairenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak,
38)    Dairenin iç denetimine yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
39)    Dairenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak,
40)    Dairenin yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri değerlendirmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, izlemek,
41)    Dairenin yıllık idari faaliyet raporunu hazırlamak,
42)    Dairenin evrak kabul, kayıt, havale, çıkış ve dosyalama işlemlerinin yürütülmesiyle tebligat ve zimmet işlemlerini yürütmek,
43)    Dairenin görev alanına giren konularda yazılı ve sözlü soru önergelerini cevaplandırmak,
44)    Dairenin ve İl teşkilatına ait teftiş ve denetleme raporlarının tetkiki ve tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
45)    Dairenin hizmet binasının yangından korunması, sivil savunma ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini temin etmek, binanın güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
46)    Dairenin görev alanı ile ilgili olarak hazırlanacak mevzuat taslaklarını, Türkiye’nin insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri açısından incelemek ve değerlendirmek, bu konudaki çalışmaları Bakanlık ilgili birimleri ile koordineli olarak yürütmek,
47)    Kurumlardan gelen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme, anlaşma ve protokol taslakları ile strateji plan ve belge taslakları hakkında görüş bildirmek,
48)    Dairede yapılan yazışmaları Bakanlık, Genel Müdürlük imza yetkileri yönergesine uygun olarak yürütmek,
49)    Daire personeli arasında iş bölümü ve görevlendirmesi yapmak, iş ve işlemlerin dengeli şekilde dağıtımını sağlamak,
50)    Daire personelinin disiplinini sağlamak ve yürütülen çalışmaları denetlemek, personelden üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere maaş taltifi, takdirname verilmesi için Personel dairesi Başkanlığından talepte bulunmak,
51)    Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS